Konkurs Środowisko w obiektywie 2016 Drukuj
Wpisany przez henryk mielcarz   

Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Środowisko w obiektywie 2016. Regulamin konkursu już dostępny...

Regulamin konkursu Środowisko w obiektywie 2016

1. Organizatorem konkursu jest Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich.

2. Konkurs realizowany jest w ramach programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2016.

3. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na pie?kno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działalności człowieka w s?rodowisku. Celem konkursu jest również rozwijanie umieje?tnos?ci obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a takz?e kształtowanie s?wiadomos?ci ekologicznej wśród uczestników.

4. Zdje?cia powinny zostac? wykonane w roku 2016 na terenie Polski, w obszarach terenów chronionych takich jak: parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary Natura 2000, lasy, ła?ki lub w terenie zurbanizowanym.

5. Konkurs jest skierowany do uczestników imprez turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach Programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2016. W konkursie moga? wzia?c? udział dzieci, młodzież oraz dorośli. Dla dzieci biora?cych udział w konkursie wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który nalez?y złoz?yc? na karcie zgłoszenia.

6. Zdje?cia zostały wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.  Na konkurs można zgłosic? tylko po jednej fotografii w poszczególnych kategoriach. Format. Zdjęcia na konkurs należy wydrukować w formacie A4 (210x297 mm). Fotografie należy opisac? na dołączonej kartce według szablonu: tytuł zdje?cia, imie? i nazwisko. Do zgłoszonych prac należy zała?czyc? dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).

7. Organizator ustala następujące kategorie:

- flora (rośliny)
- fauna (zwierzęta)
- krajobraz
- człowiek
- zdjęcie z rajdu

8. Zgłoszenie prac na konkurs uwaz?ane jest za uznanie warunków regulaminu, w tym wyraz?enie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawa? z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całos?ci na rzecz organizatora konkursu. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. Prace, które nie be?da? spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostana? zakwalifikowane do konkursu.

9. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróz?nienia.

10. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania sie? regulaminu na stronie internetowej www.ekostrzelce.pl Prace konkursowe nalez?y składać (lub przesyłać) do dnia 16 grudnia 2016 roku w siedzibie Oddziału PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelach Opolskich, ul. Marka Prawego 19, 47-100 Strzelce Opolskie.  Rozstrzygnie?cie konkursu i ocena prac nasta?pi w styczniu 2017 roku. Nagrodzone prace be?da? prezentowane na wystawie w czasie obrad Zjazdu Oddziału PTTK CEE, w dniu 4 marca 2017 roku, a następnie w siedzibie Oddziału. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nasta?pi w czasie obrad Zjazdu Oddziału PTTK CEE, w dniu 4 marca 2017 roku.

11. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem ostateczna interpretacja nalez?y do organizatora konkursu.